Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ticketapply VOF

Artikel 1  Definities

In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

1.1 Organisator: De partij die verantwoordelijk is voor de organisatie van een evenement en die voor de toegang tot het evenement tickets verkoopt.

1.2 Evenement: Een publieke of besloten gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, beurzen tentoonstellingen en exposities, voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, concerten en musicals.

1.3  Afnemer: De partij die gebruik maakt van de service van Ticketapply om tot de aankoop van een ticket te komen.

1.4 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van Ticketapply

1.5 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.

1.6 Entreegelden: Prijs van een ticket met inbegrip van transactiekosten

1.7 Annuleringsverzekering: Verzekering voor het annuleren van tickets welke door de afnemer kan worden afgesloten bij de verzekeringsmaastchappij die door  bemiddeling van ticketapply tot stand is gekomen. De organisator zal namens de verzekeringsmaatschappij de kosten voor de de verzekering in rekening brengen bij de afnemer en deze vervolgens met de verzekeringsmaastchappij zonder tussenkomst van Ticketapply afhandelen.

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Organisator en de afnemer om tegen betaling diensten te leveren in de vorm van een evenement.

1.9  Ticketshop: de dienst van Ticketapply die het mogelijk maakt voor de organisator een shop aan te maken en de afnemer om tickets te bestellen en/of te reserveren bij organisatoren die een shop hebben bij Ticketapply.

1.10  Transactiekosten: De door organisator in rekening gebrachte kosten per transactie.

1.11 Servicekosten: de kosten die de organisator in rekening brengt bij de afnemer voor het gebruik van Ticketapply.

1.12 Pay.nl : De betaaldienst verlener die alle betalingen verzorgt tussen de afnemer en de organisator zonder tussenkomst van Ticketapply. Ticketapply zal als reseller van Pay.nl optreden. De organisator zal door bemiddeling van Ticketapply een merchant worden bij Pay.nl en direct betalingen ontvangen van Pay.nl  die onder toezicht staat van DNB als vergunninghouder voor het verlenen van  betaaldiensten.

1.13 Ticketapply: Ticketapply vof . gevestigd aan het Maasplein 27, 6541 XS Nijmegen.

Artikel 2  Tot stand komen van de overeenkomst

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat de afnemer van de Ticketshop maakt.

2.2  De door Ticketapply opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de afnemer geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs van de afnemer.

2.3 De overeenkomst komt definitief tot stand nadat de betaling is ontvangen en goedgekeurd door Pay.nl. Voordat de betaling is ontvangen kan er nooit sprake zijn van een overeenkomst tussen de organisator en de afnemer.

2.4  Elektronische communicatie welke door middel van e-mail tot stand komt wordt geacht te zijn ontvangen na goedgekeurde betaling en per omgaande aan de afnemer bevestigd , tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

2.5 Indien Pay.nl een vermoeden heeft dat het om een frauduleuze betaling gaat, behoudt zij zich het recht voor de betaling ongedaan te maken en te retourneren.

2.6 Een bestelling door een afnemer is onherroepelijk. Het is niet mogelijk een tot stand gekomen overeenkomst te wijzigen of te annuleren.

2.7 Een afnemer kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op grond van artikel 16 l. Hoofdstuk 3 van de richtlijn 2011/83/eu betreffende consumentenrechten

Artikel 3           Gebruik van de Ticketshop

3.1 Ticketapply is een online service die het bestelproces van tickets verzorgt. Ticketapply biedt een service voor organisatoren van evenementen om tickets te verkopen middels een ticketshop aan afnemers. De overeenkomst bij de koop van een ticket die tot stand komt is tussen de organisator en de afnemer. Ticketapply heeft geen bemoeienis met de gesloten overeenkomst tussen de organisator en de afnemer.

3.2 De afnemer dient bij het gebruiken van de ticketshop de bestelprocedure te doorlopen. De informatie die gevraagd wordt bij het doorlopen van de bestelprocedure dient correct te worden ingevuld om de bestelprocedure te kunnen doorlopen. Afnemer garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

3.3 Indien de Afnemer met behulp van de Ticketshop een Ticket heeft aangeschaft bij een Organisator, kan afnemer het Ticket direct downloaden via de Ticketshop mits de betaling is goedgekeurd. De afnemer ontvangt tevens per ommegaande een bevestigingsmail met de  de tickets via het opgegeven e-mail adres. Deze bevestiging biedt de afnemer tevens de mogelijkheid het Ticket wederom te downloaden.

3.4 Indien er met betrekking tot de werking van de Ticketshop problemen zijn opgetreden, kan de afnemer contact opnemen met Ticketapply via support@ticketapply.com.

3.5  Ticketapply is niet verantwoordelijk voor nadere voorwaarden opgesteld door organisatoren met betrekking tot de toegang en het gebruik van tickets. Ticketapply is daarom niet aansprakelijk als door nadere voorwaarden van de organisator schade wordt geleden door de afnemer.

3.6  Ticketapply wijst afnemer er op dat de Ticketshop betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien de Ticketshop geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan de afnemer de overeenkomst niet ontbinden aangezien de Ticketshop direct met instemming van de afnemer wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de afnemer in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.7 Organisatoren zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de evenementen en de tickets op de ticketshop. Foutieve informatie inzake data, beschikbaarheid van tickets, wijzigingen en annuleringen van evenementen zijn de verantwoordelijkheid van organisatoren. Ticketapply heeft geen invloed op de informatie die organisatoren verstrekken en is niet aansprakelijk voor schade die afnemers lijden als gevolg van foutieve informatie.

3.8 Ticketapply accepteert geen aansprakelijkheid voor schade indien een evenement wordt geannuleerd. Het betaalde bedrag voor tickets wordt direct aan de organisator overgemaakt zonder tussenkomst of bemoeienis van Ticketapply. De organisator is in geval van annulering verantwoordelijk voor restitutie van het bedrag. Restitutie van het betaalde bedrag zal nooit meer zijn de ticketprijs. Eventuele transactiekosten en servicekosten worden niet terugbetaald.

3.9   Ticketapply kan niet aangemerkt worden als organisator en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het evenement.Tevens aanvaard Ticketapply geen aansprakelijkheid voor de gang van zaken rond een evenement.

Artikel 4           Garanties en vrijwaringen

4.1  De afnemer aanvaardt dat de Ticketshop alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Ticketshop op het moment van gebruik Ticketapply sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Ticketshop.

4.2  De afnemer vrijwaart Ticketapply voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door afnemer met behulp van de Ticketshop verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.3  De afnemer garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Ticketshop geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Ticketshop beoogde handelingen teweegbrengen en/of geen applicaties zal gebruiken die de Ticketshop monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5           Betaling

5.1 De organisator bepaalt welke prijs voor een ticket gevraagd wordt. De prijzen voor tickets zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven en inclusief servicekosten maar exclusief transactiekosten. De transactiekosten worden door de organisator in rekening gebracht bovenop de ticketprijs en zijn voor rekening van de afnemer.

5.2  De prijzen voor tickets kunnen ten allen tijden worden gewijzigd en aangepast. Nadat een bestelprocedure is doorlopen kan de prijs niet worden aangepast.

5.3 Ticketapply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het foutief invoeren en bestellen van tickets. Ook aanvaardt Ticketapply geen aansprakelijkheid voor het restitutie van betalingen van foutieve bestellingen noch voor het ruilen van foutieve bestellingen.

5.4 Betalingsverkeer zal altijd door Pay.nl via derde gelden rekening plaatsvinden. Ticketapply heeft geen bemoeienis met betalingen en de afhandeling daarvan. Betalingen gaan direct via Pay.nl van afnemer naar de organisator. De organisator heeft een goedgekeurde merchant overeenkomst bij Pay.nl.

Artikel 6           Onderbreking Ticketshop

6.1 Ticketapply kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oproer, terreur, brand, stakingen, overlijden van leden van het koninklijk huis, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, natuurrampen, pandemieën en in het algemeen ernstige zaken die de diensten die Ticketapply levert in gevaar brengen.

6.2 Ticketapply is gerechtigd om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten ten aanzien van het ticketsysteem en daarmee tijdelijk het gebruik van de ticketshops te onderbreken.

6.3        Ticketapply is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketshop aan te brengen.

Artikel 7           Intellectuele Eigendomsrechten

7.1        Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, beeldmerk en de eventuele tekst van Ticketapply alsmede de door Ticketapply gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Ticketapply. Afnemer is niet gerechtigd deze zonder toestemming van Ticketapply direct of indirect openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het evenement, de locatie van het evenement, beeldmerk van het evenement berusten bij de organisator. Afnemer is niet gerechtigd deze zonder toestemming van de betrokken rechthebbende direct of indirect openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Artikel 8           Privacy

8.1       Ticketapply verwerkt de persoonsgegevens van de afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens.

8.2 De persoonsgegevens worden gebruikt voor het toelichten, verwerken en samenstellen van de overeenkomst tussen de afnemer en de organisator.

8.3 De persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden indien de Afnemer daar toestemming voor geeft. De afnemer heeft het recht zich te verzetten tegen de toestemming. Ticketapply zal op het eerste verzoek tot beëindiging van de toestemming alle commerciële doeleinden stoppen ten aanzien van de afnemer.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

9.1        Ticketapply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Ticketshop dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2        Voor zover Ticketapply ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Ticketshop in rekening gebrachte Servicekosten.

9.3        Afnemer vrijwaart Ticketapply voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Ticketshop en/of een schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.4  Deze aansprakelijkheidsbeperking van Ticketapply beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Ticketapply voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ticketapply zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 10         Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketshop mogelijk.

10.2  Ticketapply biedt via de Ticketshop aan de afnemer de mogelijkheid om met een verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze annuleringsverzekering komt tot stand tussen de afnemer en de verzekeraar onder de door verzekeraar vastgestelde voorwaarden. Ticketapply accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.

10.3 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden.

10.4  De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.

10.5 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze voorwaarden heeft Ticketapply het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens afnemer, te ontbinden en gereserveerde/gekochte Tickets te annuleren, indien:

a. De afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;

b. Indien de afnemer naar mening van Ticketapply, de organisator en/of Pay.nl,

fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven of anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1      Op deze overeenkomst en het gebruik van de diensten van Ticketapply is Nederlands recht van toepassing.

11.2      Alle geschillen die uit deze overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter uit het arrondissement van de afnemer.